Dziś mamy: środę, 23-01-2019, a do końca roku pozostało: 343 dni, imieniny: Rajmunda, Ildefonsa
rejestracja domen
pełna lista domen
domeny globalne
domena krajowa
polskie funkcjonalne
polskie regionalne
whois
transfer domen
cennik domen
standard mini
standard
poczta e-mail
strony www
ochrona informacji
cennik usług
o firmie
kontakt
portfolio
regulamin
Regulamin świadczenia usług firmy Kadan
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę KADAN - zwaną dalej USŁUGODAWCĄ dla osób (podmiotów) korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, zwanych dalej USŁUGOBIORCAMI, a w szczególności dla posiadaczy kont na serwerze USŁUGODAWCY, zwanych dalej ABONENTAMI.
2. Podstawą prawną postanowień zawartych w niniejszym REGULAMINIE są przepisy:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
- ustawy z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Następujące pojęcia, zawarte w niniejszym REGULAMINIE, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oznaczają:
- usługodawca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,
- usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
- informacja handlowa: każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
- świadczenie usług drogą elektroniczną: wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.).
4. Wniesienie opłaty przez USŁUGOBIORCĘ oznacza akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
§2
Opłaty
1. W momencie uruchomienia usługi zostaje wystawiona Faktura Proforma za odpowiedni okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał, pół roku, rok, dwa lata) z terminem płatności 14 dni. W dniu otrzymaniu dowodu zapłaty zostaje wystawiona Faktura VAT i przesłana do Abonenta w ciągu 2 dni roboczych. 14 dni przed upływem abonamentu zostaje wystawiona Faktura Proforma na kolejny okres rozliczeniowy (dotyczy klientów płacących w okresach - pół roku, rok, dwa lata).
2. Jeżeli do końca opłaconego okresu i przez kolejne 7 dni nie odnotowana zostanie wpłata za kolejny okres rozliczeniowy konto zostanie zablokowane na 14 dni. Jeżeli do tego okresu nie odnotowana zostanie wpłata konto zostanie automatycznie usunięte z serwera.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie dla niego faktury VAT bez jego podpisu.
§3
Odpowiedzialność usługobiorcy
1. USŁUGOBIORCY, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. USŁUGOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość plików znajdujących się na jego koncie. Zabronione jest przechowywanie na kontach danych o charakterze bezprawnym.
3. USŁUGOBIORCA nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i pisemnej zgody USŁUGODAWCY.
4. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli USŁUGOBIORCA:
- rozpowszechnia za pośrednictwem systemu informacje rasistowskie, niemoralne lub godzące w obowiązujący porządek prawny
- próbuje wejść w posiadanie haseł lub danych będących w posiadaniu innych Klientów korzystających z serwera
- narusza prywatność innych Klientów
- naruszenia przepisów powoływanych powyżej ustaw
5. W szczególnych przypadkach łamania przez USŁUGOBIORCĘ norm obowiązującego prawa USŁUGODAWCA ma obowiązek poinformowania o takich faktach odpowiednich organów Państwa.
§4
Odpowiedzialność Kadan jako usługodawcy
1. Serwery KADAN są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Zastrzegamy sobie możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy TP SA, NETIA, NASK itp.).
2. Jeżeli brak dostępu do usług wynika z winy KADAN, zobowiązujemy się do przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny awarii ponad 1 dobę.
3. KADAN nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej, za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności.
4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta powoduje nadmierne obciążenie serwera mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń przepustowości oraz zasobów serwerów dla programów uruchamianych na kontach Abonentów. O ograniczeniu Abonent zostaje powiadomiony emailem wraz z opisem i uzasadnieniem poczynionych kroków.
5. KADAN, jako USŁUGODAWCA, na podstawie art. 12 – 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług drogą elektroniczną, a w szczególności za treści przechowywane na kontach USŁUGOBIORCÓW.
§5
Rozwiązanie umowy
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być złożone wyłącznie na piśmie i wywoływać będzie skutek na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek USŁUGOBIORCY nie zobowiązuje KADAN do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
3. Wypowiedzenie umowy na wniosek USŁUGODAWCY zobowiązuje KADAN do zwrotu USŁUGOBIORCY niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
§6
Ochrona danych usługobiorców
1. KADAN zapewnia przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w:
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ,
- ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zgodnie z art. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną USŁUGODAWCA ma prawo do przetwarzania następujących kategorii danych USŁUGOBIORCÓW, korzystających z oferty KADAN w zakresie hostingu lub cachingu:
- nazwisko i imiona usługobiorcy,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zameldowania na pobyt stały,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres o którym mowa w pkt 3,
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
- adresy elektroniczne usługobiorcy,
- NIP,
- numery telefonów kontaktowych usługobiorców,
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
- informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. KADAN dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody USŁUGOBIORCY, przetwarzać dane wskazane w § 6 pkt 2 dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda USŁUGOBIORCY może być odwołana w każdym czasie.
4. KADAN przesyłać może droga elektroniczną informację handlową do USŁUGOBIORCÓW, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie. Zgoda ta może być odwołana przez USŁUGOBIORCĘ w każdym czasie.
§7
Postanowienia końcowe
Wykorzystywana jest technika "cookies" do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej www.kadan.pl, by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też udoskonalać jego zawartość merytoryczno – informacyjną. KADAN nie rejestruje informacji o poszczególnych użytkownikach, stąd Państwa dane nie podlegają przechowywaniu ani innemu wykorzystywaniu. Użytkownik może ustawić w wyszukiwarce opcję niedopuszczającą plików sondujących lub ostrzegania o ich wysyłaniu.

Strona internetowa www.kadan.pl może zawierać łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. KADAN nie bierze na siebie odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których istnieją łącza ze strony internetowej www.kadan.pl odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

KADAN nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych www.kadan.pl, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.
| rejestracja domen | pełna lista domen | domeny globalne | domena krajowa | polskie funkcjonalne | polskie regionalne |
| whois | transfer domen | cennik domen | standard mini | standard | poczta e-mail | strony www | ochrona informacji | cennik usług | o firmie | kontakt | portfolio | regulamin |
Copyright © 1999-2017 Kadan - All Rights Reserved